SULINA II

                                                                                                                                           

Denumire proiect: 
Apărări de maluri pe Canalul Sulina – Etapa Finală
Acronim proiect: 
SULINA II
Finantare: 

Fonduri Nerambursabile din Fondul de Coeziune – 85%

Finanţare Naţională – 15%

Bugetul total al proiectului: 374.047 mii lei (fără T.V.A.)

Proiectul este finanţat prin Programul Operaţional Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020,

Axă prioritară 1 Îmbunătăţirea mobilităţii prin dezvoltarea reţelei TEN-T și a metroului.

A.F.D.J. R.A. Galaţi are o experienţă bogată în derularea şi implementarea proiectelor finanţate prin programe europene şi naţionale, având în ultimii zece ani 9 proiecte finalizate, finanţate din fonduri externe nerambursabile şi 5 proiecte în curs de desfășurare. Proiectele au vizat întreţinerea şi îmbunătăţirea condiţiilor de navigaţie pe Dunăre, creşterea siguranţei traficului fluvial, protecţia localităţilor şi protecția mediului.

Proiectul „Apărări de maluri pe  Canalul Sulina-Etapa finală” va fi implementat în Romania (cod 225), Macroregiunea Doi (NUTS 2), judeţul Tulcea (NUTS 3), oraşul Sulina şi comunele Crişan şi Maliuc. Proiectul se referă la realizarea de construcţii hidrotehnice pe Canalul Sulina pe sectoare de maluri afectate de eroziune din lungul Canalului Sulina, în completarea lucrărilor deja executate începând cu anul 1982, de la Mm 34+705 până la Sulina la Mm 0 şi de la Mm 0 până la Hm 80 și o estacadă la Mm 43+150. Construcţiile hidrotehnice includ pe lângă apărările de maluri, reabilitarea a 5 estacade existente şi  execuţia a 6 estacade noi, precum şi lucrările de consolidare a molului de dirijare de la Ceatal Sf. Gheorghe, construcția molului pentru protecţia accesului la lacul Fortuna, precum şi consolidarea jetelelor de nord şi sud existente pentru direcţionarea şenalului navigabil în Marea Neagră.

Canalul Sulina reprezintă tronsonul terminal al coridorului european VII de transport fluvial Rhin – Main – Dunăre, care uneşte Marea Nordului (Rotterdam) cu Marea Neagră (Sulina) şi asigură în România navigaţia între Marea Neagră şi porturile Dunării maritime din Tulcea, Galaţi şi Brăila precum şi porturile  Reni şi Izmail din Ucraina şi Giurgiuleşti din Republica Moldova. Canalul Sulina reprezintă de asemenea legătura principală de comunicaţie pentru populaţia din regiunea Delta Dunării.

Obiective: 

Obiectiv general: Creşterea atractivităţii transportului naval pe reţeaua TEN-T prin îmbunătăţirea condiţiilor de navigaţie pe Canalul Sulina şi prevenirea riscurilor, în vederea manipulării unui volum crescut de marfă în acord cu potenţialul existent.

- Obiective specifice: Stoparea eroziunii malurilor Canalului Sulina în vederea îmbunătăţirii condiţiilor de navigabilitate, creşterea siguranţei navigaţiei prin asigurarea stabilităţii generale a Canalului Sulina şi  reducerea riscului de inundații al localităţilor riverane Dunării pe sectorul respectiv cu respectarea obiectivelor de protecţie a A.R.B.D.D-Tulcea conform Master Planului A.R.B.D.D-Tulcea: protecţia biodiversităţii şi a ecosistemelor prin asigurarea circulaţiei libere a apei şi vieţuitoarelor.

Activitati: 

Localizarea pe obiecte de investiţii, a construcţiilor hidrotehnice propuse în proiect este prezentată în cele ce urmează:

1. Apărări de maluri pe malul stâng şi drept, pe tronsoanele:

- Apărare mal stâng Mm 31+307–Mm 30+1784;

- Apărare mal drept Mm 29+1827–Mm 28+1802;

- Apărare mal drept Mm 28+1802–Mm 27+1391;

- Apărare mal drept Mm 23+1000–Mm 21+1716;

- Apărare mal drept Mm 10+700–Mm 2+265;

- Apărare mal stâng Mm 8+487–Mm 1+1813;

- Apărare mal stâng Mm 1+1813–Mm 1+133.

2. Estacade noi propuse, pe malul stâng şi drept:

- Estacada Ceatal Ismail mal stâng Mm 43+150;

- Estacada Ceatal Sfântu Gheorghe mal drept Mm 33+1380;

- Estacada Ilganii de Sus mal stâng Mm 31+1850;

- Estacada Gorgova mal drept Mm 21+310;

- Estacada Mila 2 Sulina mal drept Mm 2+520;

- Estacada Semnalul de Ceaţă mal drept Hm 39+60.

3. Reabilitare estacade existente, pe malul stâng şi pe malul drept:

- Estacada Partizani mal drept Mm 31+710;

- Estacada Maliuc mal stâng Mm 24+130;

- Estacada Gorgova mal drept Mm 21+410;

- Estacada Mila 18+950 mal stâng Mm 18+1440;

- Estacada Crişan mal drept Mm 12+570.

4. Lucrări propuse în zona bifurcaţiei:

     - Consolidare mol de dirijare Ceatal Sfântu Gheorghe mal drept Mm 33+1560.

5. Mol de dirijare pentru protecţia accesului la lacul Fortuna:

    -Mol de dirijare Mm 23+1110 mal stâng pentru protecția accesului la lacul Fortuna.

6. Consolidare diguri (jetele) de nord şi sud existente pentru direcţioarea şenalului   navigabil în  Marea Neagră:

- Jetela de nord, L=7700 m;

- Jetela de sud, L=6900 m;

Rolul AFDJ: 
A.F.D.J. R.A. Galaţi ca Beneficiar al acestui proiect asigură managementul tehnic, administrativ şi financiar prin intermediul Unității de Implementare a Proiectului.
Beneficii: 

Beneficiile socio-economice majore provenite din implementarea proiectului pot fi grupate în 3 categorii:

 - creşterea volumului de mărfuri transportat pe căi navigabile interioare, respectiv Canalul Sulina prin utilizarea unui mod de transport sustenabil, la o viteză  acceptabilă, cu impact pozitiv asupra exploatării potenţialului de dezvoltare a porturilor fluviale şi maritime;

 - creşterea numărului de zile de navigabilitate prin creşterea calităţii serviciului oferit  operatorilor de transport naval ;

 - reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin creşterea ponderii transportului „verde”.

De rezultatele acestui proiect vor beneficia următoarele entităţi:

  • A.F.D.J.  R.A.Galaţi - beneficiarul investiţiei;
  • Companii de transport pe ape interioare şi maritime;
  • Navigatorii;
  • Autorităţi responsabile pentru situaţiile de urgenţă, calamităţi, etc.
  • Locuitori ai zonelor riverane canalului Sulina;
  • Consiliul Judeţean Tulcea;
  • Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării;
  • ROMSILVA;
  • Pasageri ai navelor de transport pe ape interioare şi maritime;
  • Agenţii economici din zonă.