Obiect de activitate

(1) Obiectul de activitate al Regiei Autonome "Administratia Fluviala a Dunarii de Jos" Galati consta in asigurarea conditiilor de navigatie pe Dunarea maritima si fluviala prin dragaje de intretinere, asigurarea semnalizarii costiere si plutitoare, efectuarea de masuratori topohidrografice, efectuarea de lucrari de intretinere si reparatii constructii hidrotehnice, asigurarea efectuarii pilotajului navelor maritime pe sectorul de Dunare cuprins intre rada Sulina si Braila si in porturile situate pe acest sector, punerea la dispozitie tuturor utilizatorilor a infrastructurii de transport naval, precum si ducerea la indeplinire a obligatiilor ce revin statului roman din conventiile si acordurile internationale la care Romania este parte si care i-au fost incredintate prin delegare de competenta de catre Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, in conformitate cu prevederile HGR 492/2003.

(2) Atributiile care conduc la realizarea obiectului de activitate cuprind, in principal, urmatoarele:
a) asigurarea adancimilor de navigatie prin dragaj de intretinere;

b) executarea masuratorilor topohidrografice pentru cunoasterea si urmarirea situatiei morfologice si a depunerilor aluvionare, in special in punctele critice de pe Dunare, a masuratorilor privind debitele de apa si de aluviuni si a masuratorilor privind viteza curentului;

c) intocmirea sau, dupa caz, avizarea documentatiilor privind realizarea lucrarilor de intretinere si reparatii la lucrari hidrotehnice speciale si de protectie a malurilor pentru asigurarea si imbunatatirea conditiilor de navigatie;

d) executarea de masuratori topohidrografice, dragaje si scoateri de obstacole din bazinele portuare si in danele de operare, la cererea administratiilor portuare, pe baza de contract;

e) efectuarea si intretinerea semnalizarii costiere si plutitoare;

f) dirijarea navigatiei in sectoarele dificile prin statii semaforice si de supraveghere;

g) elaborarea de reguli speciale de navigatie si supunerea lor spre aprobare autoritatilor competente;

h) culegerea si prelucrarea datelor hidrometeorologice, elaborarea prognozelor privind variatiile de nivel al apelor Dunarii in sectorul romanesc;

i) transmiterea zilnica a datelor pentru intocmirea buletinului hidrologic al Dunarii la directia de specialitate din cadrul Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor si pentru postul de radio "Romania actualitati";

j) editarea si difuzarea buletinului hidrometeorologic pentru Dunare;

k) intocmirea si difuzarea de avize pentru navigatori;

l) avizarea lucrarilor care se efectueaza in zonele de cai navigabile, precum si a lucrarilor de traversare si subtraversare a Dunarii;

m) transmiterea informatiilor necesare Comisiei Dunarii privind intocmirea Planului marilor lucrari;

n) intocmirea rutierei si a hartilor de pilotaj pentru sectorul romanesc al Dunarii;

o) participarea la consfatuiri, reuniuni si sesiuni pe probleme tehnice si de navigatie ale Comisiei Dunarii si ale altor organisme internationale, la targuri si expozitii;

p) coordonarea activitatii agentilor economici si a altor organisme care participa la actiunile de spargere a ghetii pe Dunare;

q) efectuarea de prestatii si inchirierea pe baza de contract a capacitatilor disponibile catre persoane juridice romane sau straine;

 r) asigurarea activitatii de pilotare a navelor maritime pe Dunare, pe sectorul bara Sulina - Braila, in conformitate cu art. 31, 32 si 33 din Conventia despre regimul navigatiei pe Dunare, semnata la Belgrad in 1948, precum si cu alte reglementari legale in vigoare;

s) ducerea la indeplinire a obligatiilor ce revin Romaniei din acordurile si conventiile internationale la care este parte, in conditiile legii;

t) efectuarea de activitati editoriale si tipografice;

u) examinarea si autorizarea anuala a pilotilor si eliberarea legitimatiilor de exercitare a functiei de pilot pentru Dunarea maritima;

v) avizarea studiilor si proiectelor privind lucrarile in albia si pe malurile cailor navigabile;

x) stabilirea tarifelor privind activitatile si serviciile cuprinse in obiectul de activitate;

y) urmarirea derularii lucrarilor ce se desfasoara in albia si pe malurile cailor navigabile, in conformitate cu studiile proiectelor avizate;

z) avizarea locurilor de amplasare si a executarii lucrarilor de extractii agregate de balastiera din Dunare si din bratele acesteia, a locurilor de deversare a materialelor rezultate din decopertari si din dragajele de intretinere pentru asigurarea adancimilor;

aa) avizarea activitatii de extractie a agregatelor si produselor de balastiera din Dunare si din bratele secundare ale acesteia;

bb) avizarea lucrarilor ce se executa in albia Dunarii si pe bratele secundare pentru realizarea de investitii portuare si alte obiective, precum si a zonelor de deversare a materialului rezultat ca urmare a acestei activitati;

cc) stabilirea si avizarea zonelor de deversare pentru materialele rezultate ca urmare a dragajelor de intretinere pentru asigurarea adancimilor in senalul navigabil, in dane si in bazine portuare;

dd) centralizarea si sistematizarea datelor privind lucrarile de asigurare a conditiilor de navigatie privind traficul de nave maritime, precum si a celor solicitate de Comisia Dunarii;

ee) intretinerea si repararea tuturor bunurilor proprietate publica date in administrare si a bunurilor proprietatea regiei autonome;

ff) punerea la dispozitie tuturor utilizatorilor a infrastructurilor de transport naval care i-au fost concesionate sau date in administrare, bunuri proprietate publica a statului, prin inchiriere, asociere, si a altor asemenea bunuri, prin contracte de inchiriere sau prin asociere, in conformitate cu prevederile legale;

gg) asigurarea serviciilor de telecomunicatii, radiotelefonice, telex si transmisiuni de date;

hh) elaborarea programelor anuale si de perspectiva pentru principalii indicatori de intretinere a senalului navigabil - masuratori topohidrografice, semnalizare, dragaj, intretinere si reparatii constructii hidrotehnice -, precum si pentru intretinere, reparare si modernizare a bunurilor proprietate publica a statului si a bunurilor proprietatea regiei autonome;

ii) contractarea de credite la banci sau la alte institutii financiare pentru realizarea obiectivelor propuse;

jj) incheierea de contracte de vanzare-cumparare cu agenti economici romani si straini pentru echipamente, instalatii, materiale, piese de schimb, combustibil etc., destinate activitatii proprii;

kk) participarea la activitati sau asocierea cu agenti economici, organizatii economice patronale si profesionale, din tara si din strainatate, pentru realizarea unor activitati sau actiuni specifice domeniului sau de activitate;

ll) fabricarea gazelor naturale industriale pentru functionarea geamandurilor, cu respectarea reglementarilor legale in vigoare;

mm) valorificarea, dupa caz, a materialelor rezultate din dragajul de intretinere;

nn) orice alte operatiuni in legatura cu realizarea obiectului sau de activitate.