SEMNAL 1

                                                             

Denumire proiect: 
STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU DEZVOLTAREA SI DIGITALIZAREA SISTEMULUI DE SEMNALIZARE PE DUNAREA MARITIMA SI FLUVIALA
Acronim proiect: 
SEMNAL 1
Finantare: 

Fonduri nerambursabile UE-FEDR - 85%.
Finantare de la bugetul de stat - 15%.
Bugetul total al proiectului: 456.959,01 RON

Obiective: 

Obiectivul general al proiectului îl constituie modernizarea și dezvoltarea rețelei naționale de transport pe ape interioare, care contribuie la realizarea obiectivului global al Programului Operațional Infrastructura Mare - dezvoltarea infrastructurii de transport, mediu, energie și prevenirea riscurilor la standarde europene, în vederea creării premiselor unei creșteri economice sustenabile, în condiții de siguranță și utilizare eficientă a resurselor naturale.

Zona de acoperire a proiectului constituie o componentă importantă a sistemului de     transport naval național, și parte a axei prioritare TEN-T nr. 18.                                                                      

    Proiectul are ca scop:

 • îmbunătățirea sistemului de semnalizare a șenalului navigabil de pe întreg sectorul românesc a Dunării cuprins de la intrarea în țară la km 1.075, până la ieșirea în Marea Neagră, pe brațul Sulina, în rada Sulina la Hm 100, prin implementarea unui sistem de semnalizare inteligentă având faruri și geamanduri luminoase pe timp de noapte, dotate cu receptor GNSS, dispozitiv AIS, lămpi și corpuri de baliză marcate de AtoN-uri;
 • îmbunătățirea sistemului de management al căii navigabile prin actualizarea digitală a bazei de date cu datele de referință pentru infrastructura șenalului pe întregul sector, și soluții de întreținere cu ajutorul a două șalupe rapide de intervenție, și două nave multifuncționale de semnalizare una fluvială și una maritimă, care vor planta geamandurile pe poziții fixe, dotate cu  sondă multibeam cu care se vor efectua măsurători batimetrice, precum și cu echipament ADCP, care va măsura debitele Dunării. Aceste nave noi, vor putea interveni rapid și în reamplasarea pe poziție a geamandurilor deplasate și verificarea adâncimilor minime de la limitele și din axul șenalului, pe întregul sector monitorizat. Geamandurile vor fi monitorizate digital din centre de monitorizare tip dispecerat, amplasate la sediu și la Secțiile și Agențiile  AFDJ RA.
 • reabilitarea șenalului navigabil prin proiectarea unei traiectorii optime;
 • reabilitarea schemei minime de semnalizare pe sectorul românesc de Dunăre, ca parte a Coridorului Rhin -Dunăre.

 

Obiective specifice:

- obținerea soluției optime pentru implementarea unui de sistem de semnalizare performant pe tot sectorul românesc al Dunării

- diminuarea emisiilor de carbon și sulf prin înlocuirea navelor uzate din punct de vedere fizic și moral cu nave moderne dotate cu motoare de propulsie de ultima generație, având coeficientul de emisie noxe în conformitate cu cerințele UE actuale.

- contribuie la îmbunătăţirea conectivității la rețelele globale și de bază TEN-T și la promovarea mobilității regionale și locale durabile.

 

Durata: 

Data inceperii si finalizarii proiectului: 01.03.2021 – 25.07.2023 – 29 luni

Cod SMIS 2014+: 140001

Activitati: 

Activitatile ce urmeaza a se desfasura in cadrul elaborarii Studiului de fezabilitate pentru Dezvoltarea si Digitalizarea Sistemului de Semnalizare pe Dunarea Maritima si Fluviala:

Stabilirea situatiei actuale si informatiile despre entitatea responsabila cu implementarea proiectului;

 • Descrierea investitiei;
 • Necesitatea si oportunitatea promovarii investitiei, precum si scenariul tehnico-economic selectat;
 • Scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investitii pot fi atinse: scenarii propuse (minimum doua), scenariul recomandat de catre elaborator, avantajele scenariului recomandat;
 • Descrierea constructiva, functionala si tehnologica;
 • Date tehnice ale investitiei;
 • Costurile estimative ale investitiei;
 • Analiza cost-beneficiu;
 • Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei;
 • Proiect General;
 • Pregatirea Caietului de Sarcini aferent documentatiei de Licitatie privind proiectarea si constructia, pentru fiecare dintre navele tehnice ce constituie obiectivul investitiei;
 • Elaborarea Cererii de Finantare pentru etapa de executie a fiecarui tip de nava ce constituie obiectivul de investitii, in conformitate cu solutia tehnico-economica aleasa.
Rolul AFDJ: 
AFDJ-RA Galati in calitate de beneficiar va asigura managementul tehnic/administrativ si financiar prin intermediul Unitatii de Implementare a Proiectului.
Beneficii: 

Beneficiarii indirecti ai proiectului vor fi armatorii romani sau straini, a caror nave navigheaza pe caile navigabile interioare. Asigurarea conditiilor optime de navigatie pe sectorul romanesc al Dunarii va conduce la imbunatatirea sigurantei transportului naval, intreaga societate va beneficia de costuri reduse la marfurile transportate.

La data de 07.05.2021, Administratia Fluviala a Dunarii de Jos R.A. Galati (AFDJ), in calitate de beneficiar si Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, în calitate de Organism Intermediar pentru Transport, au convenit la încheierea Contractului de Finanțare nr. 99/07.05.2021.